Search Close
Scroll Scroll

LITE yüksek lisans programı 3 dönemden oluşan tezsiz bir programdır. Derslerimiz İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü’nde ve İstanbul’un seçkin ortak çalışma alanlarında yapılacak. Her ders içerisinde dijital ve sınıf içi olmak üzere bireysel çalışmalar ve grup çalışmaları yer almaktadır.

Dersler

1. Dönem

Öğrenme ve Sistem Düşünmesi

Öğrenme ve Sistem Düşünmesi dersinde öğrenciler sistemsel düşünmenin tarihi ve gelişimini ve evrimini, dünya sistemini - parçası olduğu diğer alt sistemlerin çalışma prensiplerini öğrenerek, sistem farkındalığı kazanır. Kompleks sistemlerinin işleyişini dünyadan gıda sistemi, ekonomik sistem, enerji sistemleri örnekleri ile öğrenir ve sistemsel düşünme zihniyetinin ve bakış açısının diğer bakış açılarından farkını kavrar. Dinamik sistemlerin yapılarını ve işleyişini öğrenir ve sistem içerisindeki süreçleri modelleme ve simüle ederek test etmeyi kavrar. Kompleks sistemleri yönetmeyi ve nasıl doğru müdahaleler tasarlayabileceğini öğrenir.

Sürdürebilirlik ve Etik

Sürdürülebilirlik ve Etik dersinde öğrenciler sürdürülebilirlik ve etik tarihinin gelişimini ve önemini, Anthropocene kavramını ve tarihini öğrenir, insanlığın doğayla ilişkisinin nasıl değiştiğini kavrar. İnsanlığın toplumlar oluşturmaya başlamasıyla beraber ortaya çıkan temel sosyal teorileri, ekonomik teorileri ve varolan sürdürülemeyen sistemin nedenlerini öğrenir. Global kalkınma bakış açısıyla sürdürülebilirliği kavrarken günümüz dünyasında sürdürülebilirliğin çevresel, ekonomik ve sosyal boyutlarını kavrar ve etik faktörleri öğrenerek, uluslararası girişimlerinde de etik davranmayı öğrenir. Dünyadan farklı kurumların sürdürülebilirlik sorunlarına yönelik izlediği temel stratejileri kavrar ve klasik iş modellerinin yanı sıra sosyal/çevresel girişimlerde iş modellerini temel seviyede bilir.

Karmaşık Problem Çözme

Karmaşık Problem Çözme dersinde öğrenciler tasarımın tarihsel gelişimi ve tasarım odaklı düşünmenin temellerini öğrenir, tasarım düşüncesini oluşturan temel kavramları ve adımları kavrar. Tasarım odaklı düşünce adımlarını uygulamalarla öğrenir ve kendi projelerinde/fikirlerinde uygulayabilecek hâle gelir. Tasarım düşüncesine yönelik bir projenin muhtemel başarısını tasarımın fiziksel, mantıksal ve duygusal boyutlarını dikkate alarak değerlendirir ve birden çok akademik disiplini ilgilendiren bağlamlarda iş birliği yapar, farklı bakış açılarına açık bir tutum geliştirir ve farklılıkları güçlü çözümler üretmek için kullanır. Alışılmadık fikir ve düşünceleri, yeni çözümler üretmek ve geleceğe yönelik yeni yollar keşfetmek amacıyla sentezler.

İnsan ve Teknoloji

İnsan ve Teknoloji dersinde öğrenciler teknolojinin doğuşunu, gelişimini, teknolojinin gelişimindeki psikolojik ve motivasyonel kaynakları öğrenir ve etkilerini kavrar. Oyunlaştırma teorisinin temellerini ve teknolojik gelişimeler ile oyunlaştırmanın gelişimi arasındaki ilişkiyi kavrar. 4.Sanayi Devrimi ile birlikte hayatımıza giren yeni teknolojileri ve bu teknolojilerin avantajlarını ve nasıl kullanıldığını kavrarken veriyi tanımlar, doğruyu veriyi araştırmayı öğrenir veveriyi kullanılabilir/anlamlı hâle getirmeyi öğrenir.

2. Dönem

21. Yüzyıl Organizasyonları

21. yüzyıl Organizasyonları dersinde öğrenciler yönetim olgusunun neden ortaya çıktığını kavrar, yönetim ilkelerinin gelişimini ve klasik ve modern yönetim temellerini oluşturan stratejileri öğrenir ve uygular.
Değişen stratejik yaklaşımlar ile kurumlardaki bireylerin değişimini gözlemler, çalışanların yeni yönetim dünyasında ihtiyacı olan nitelikleri kavrar. Örgüt kültürü ve yönetim stratejileri arasındaki ilişkiyi tanımlar ve Kurum içi stratejilerin hiyerarşiden üssel organizasyona dönüşümünü inceler. Organizasyonları dijital dönüşüm içerisinde uyum sağlar hâle getirebilmek için öğrenen organizasyonlara dönüşmenin önemini kavrar.

21. Yüzyıl İşi Tasarlamak

21. yüzyıl İşi Tasarlamak dersinde öğrenciler fikirden iş modeline geçiş yapmayı ve iş modelini tasarlamayı, fikrini hayata geçirirken müşteri odağını ele alarak hareket etmeyi öğrenir. Pazarlamanın temellerini öğrenerek, fikrini pazarda konumlandırabilir, rakiplerini ve rakiplerinin konumlarını ayırt edebilir, onlarla nasıl rekabet edebileceğini öğrenip finansal ihtiyaçlarını analiz ederek, iş modelindeki gelir/gider adımlarını tasarlar.

Hikâye Anlatıcılığı

Hikâye Anlatıcılığı dersinde öğrenciler hikâye anlatmanın tarihini, önemini ve iş hayatındaki yerini anlar ve hikâye anlatımına neden ve niçin ihtiyaç olduğunu kavrar, hikâye anlatımının temellerini öğrenir. Hikâye anlatımı ile özgüven yaratma sürecini ele alır. Hikâye anlatımı ile yazılı, sözlü ve görsel içerikler üretmeyi öğrenir ve fikrini dinleyicilere/kitlelere içselleştirmelerini sağlayacak şekilde hikâye anlatımı ile aktarmayı öğrenir.

Sosyal İnovasyon

Sosyal İnovasyon dersinde öğrenciler inovasyonun gelişimsel tarihini ve sosyal inovasyonun ortaya çıkışını, inovasyon yaklaşımlarını ve kurumlara göre inovasyon türleri ile aralarındaki farkları kavrar. Sosyal girişimcilik temellerini ve uygulamalarını öğrenerek inovasyonun global yaklaşımlarını ve etkilerini inceler. Yeni ve gelişen dünya şartları, teknolojiler ile döngüsel tasarım ihtiyacını kavrar, temellerini öğrenir ve inovasyon uygulamalarında bilinmesi ve uygulanması gereken politikalara hakim olur.

3. Dönem

İçsel Değişim

İçsel Değişim dersinde öğrenci özdeğerlendirme yaparak güçlü ve zayıf yönlerini bulur, kişisel değerlerini tanımlar, yaratıcı yıkım ve ‘U’ teorilerinin temellerini öğrenerek gerçeklik seviyelerini deneyimler. Uygulamalarla kendi sınırlarını aşmayı öğrenerek zayıf yönlerini güçlendirmek ve hedeflerine ulaşmak için yol haritasını planlar ve sabit zihniyet ve gelişim zihniyeti arasındaki farkı kavrayarak, bilişsel esneklikle daha süreç odaklı ve deneyime açık bir bakış açısı edinir. Risk kapasitesini / eğilimlerini ve belirsizliğe karşı duruşlarını analiz ederek konfor alanlarını esnetebilmeleri beklenir.

Başarılı Girişimciliğin Temelleri

Başarılı Girişimciliğin Temelleri dersinde öğrenciler hukukun, finansın ve operasyonun temellerini kavrar kontrat türleri, regülasyonlar, çalışan hakları gibi girişimcilerin temelde ihtiyaç duyduğu kuralları kavrar. Risk sermayesinin temellerini ve önemini kavrar. Uluslararası fikri mülkiyet haklarını öğrenir ve önlemler alabilir. Finansal planlama adımlarını ve uygulamalarını öğrenir. Girişim için finansal modelleme yapmayı öğrenir. Finansal hesaplamalar ile nakit akışı, risk yönetimi, kar/zarar analizi gibi planlamaları yapar. Operasyonda dağıtım kanallarını ve bu kanalları yönetmeyi öğrenir. İletişim kanallarını öğrenir ve hangi kanallar aracılığıyla işini yöneteceğini kontrol eder.

Proje Dersi

Proje Dersinde öğrenciler iki dönem boyunca aldığı girişimcilik ve inovasyon temelleri ile kendi fikrini harmanlayarak, fikirden uygulamaya geçer.

LITE BİLGİ’de yıllardan beri oluşturduğumuz disiplinlerarası programların en sonuncusu ve en rafinelerinden biri. Artık tasarım marifetiyle sosyal bilimler ve teknoloji arasında güzel bir köprü kuruyor ve LITE’ın ışığı altında aydınlananlarla           21. yüzyıl becerilerini sorgulamaya hatta biçimlendirmeye cesaret ediyoruz. LITE size gelecek 20 yılın araç setini sunar ve uzmanlıktan öte kendinizi şekillendirme fırsatı verir.

Dr. Öğr. Üyesi Elif Aydın Altınoklar
Program Koordinatörü

Fakülte

Geleceğin girişimcilerini teşvik etmek için gerçek dünya deneyimi ve teori getirmek için öncü akıl hocaları, akademisyenler ve profesyoneller. Öğretim üyelerimiz, öğrencileri kendi projelerini hayata geçirmeleri ve değişimin etmenleri haline gelmeleri için onları gerekli becerilerle donatırlar.

Dr.Alper Akyüz

Öğretim Üyesi
Sanat ve Kültür Yönetimi

Bio
Elif Demirci

Yaratıcı Teknoloji Direktörü
INTERNERD LAB

Bio
Dr. Deniz Özdemir

Öğretim Üyesi
Endüstri Mühendisliği

Bio
Dr. Ecmel Ayral

Bio
Bager Akbay

Sanatçı ve Eğitmen

Bio
Esra Talu

Girişimci, Yatırımcı ve Eğitmen

Bio
Ceylan Uşaki Erali

Kurucu Ortak
Ara Stüdyo

Bio
Emi Nevaro

Organizasyonel Sistemler & Takım Koçu, Kurucu Ortak
ZONE TO ZONE

Bio
Eyyup Karaca

Meydan Okuyan Değişim Koçu,
Kurucu Ortak
ZONE TO ZONE

Bio
Özlem Derici Şengül

Araştırma Direktörü
İstanbul Bilgi Üniversitesi Finansal Uygulama ve Araştırma Merkezi

Bio
Doç. Dr. Gökçe Dervişoğlu Okandan

Kültür Yönetimi Program Direktörü, İş Etiği Araştıma Merkezi Müdür Yardımcısı

Bio
Mine Öztürk

İlişki & Gelişim Koordinatörü
Unlearn Academy

Bio
Ayşesu Çelik

Ayşesu Çelik
Kurucu Ortak, Ara Studio

Bio
Dr. Murat Unanuğlu

Araştırma Görevlisi
MBA Programları

Bio

Müfredat

  • Ders
  • 1. Hafta
  • 2-5. Hafta
  • 6-9. Hafta
  • 10-13. Hafta
  • 14. Hafta
Bio Close